• Huvudsponsorer

Årsmöte och bolagsstämma 5 augusti 2020

5 juli 2020 15:00
Årsmöte/årsstämma

Medlemmarna i Leksands IF Ishockey (org. nr 883200-2078) kallas härmed till årsmöte onsdagen den 5 augusti 2020 kl. 18.30. Mötet sker digitalt, och föranmälan krävs.

Aktieägarna i Leksands IF Ishockey AB (publ), org. nr 556511-7974, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 augusti 2020 kl. 19.30. Mötet sker digitalt, och föranmälan krävs.


Aktieägare som önskar delta på stämman ska vara registrerad i den utskrift av bolagets aktiebok som bolaget tar fram och som avser förhållandena fem vardagar före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd senast fem vardagar före stämman och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Vänligen anmäl ditt deltagande senast den 30 juli 2020 per e-post till [email protected] med angivande av namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier som representeras, telefonnummer samt eventuella biträden. Aktieägare som avser att företrädas av ombud ska bilägga fullmakt och övriga behörighetshandlingar till anmälan.

Dokument årsmöte Leksands IF Ishockey

Kallelese till årsmöte 2020
Fullmakt
Formulär för förtidsröstning
Stadgar Leksands IF Ishockey

Dokument årsstämma Leksands IF Ishockey AB (publ)

Kallelese till årsstämma 2020
Fullmakt
Formulär för förtidsröstning
Bolagsordning Leksands IF Ishockey AB (publ)