Tisdag Tis 8 Mars Mar
Onsdag Ons 9 Mars Mar
Torsdag Tor 10 Mars Mar
Lördag Lör 12 Mars Mar
Måndag Mån 14 Mars Mar
Tisdag Tis 15 Mars Mar
Onsdag Ons 16 Mars Mar
Torsdag Tor 17 Mars Mar
Lördag Lör 19 Mars Mar
Torsdag Tor 24 Mars Mar
Lördag Lör 26 Mars Mar
Måndag Mån 28 Mars Mar
Tisdag Tis 29 Mars Mar
Fredag Fre 16 September Sep
Lördag Lör 17 September Sep
Torsdag Tor 22 September Sep
Lördag Lör 24 September Sep
Söndag Sön 25 September Sep
Tisdag Tis 27 September Sep
Torsdag Tor 29 September Sep
Lördag Lör 1 Oktober Okt
Torsdag Tor 6 Oktober Okt
Lördag Lör 8 Oktober Okt
Söndag Sön 9 Oktober Okt
Torsdag Tor 13 Oktober Okt
Lördag Lör 15 Oktober Okt

Kallelse till årsmöte samt årsstämma

30 maj 2022 19:45
Leksands IF

Medlemmarna i Leksands IF Ishockey (org. nr 883200-2078) kallas härmed till årsmöte torsdagen den 30 juni 2022 kl. 18.00. Aktieägarna i Leksands IF Ishockey AB (publ), org. nr 556511-7974, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022 kl. 19.00.


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I LEKSANDS IF ISHOCKEY

Medlemmarna i Leksands IF Ishockey (org. nr 883200-2078) kallas härmed till årsmöte torsdagen den 30 juni 2022 kl. 18.00. Mötet kommer att hållas fysiskt på Tegera Arena (ingång huvudentrén). Det kommer även vara möjligt att närvara digitalt. Anmälda aktieägare kommer att få en inbjudan att delta i mötet via en digital möteslänk.

Anmälan
Vänligen anmäl ditt deltagande senast den 24 juni 2022 per e-post till [email protected] med angivande av namn, personnummer och telefonnummer. Medlem som avser att företrädas av ombud ska bilägga fullmakt och övriga behörighetshandlingar till anmälan.

Möteshandlingar
Årsredovisning Leksands IF 2021-2022

Revisionsberättelse Leksands IF 2021-2022

Stadgar Leksands IF

Dagordning

 1. Öppnande av mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för årsmötet.
 3. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet.
 4. Val av två (2) justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera årsmötesprotokollet, samt rösträknare.
 5. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
 12. Val av
  a) styrelsens ordförande för en tid av ett (1) år.
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.
  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år.
  d) en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  e) tre (3) ledamöter i valberedningen, av vilka en skall vara sammankallande.
 13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem inom föreskriven tid.
 14. Redogörelse av föreningens styrelseordförande avseende arbetet med att formulera ett ägardirektiv inför kommande verksamhetsår.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande.

Förslag till beslut
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner röstlängden som upprättats inklusive de personer som loggat in för deltagande i årsmötet online.

6 Fastställande av dagordningen
Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner förslaget till dagordning.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
Styrelsen föreslår att årsmötet fastställer i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Av på årsmötet framlagd revisionsberättelse framgår ansvarig revisors rekommendation till årsmötet med avseende på ansvarsfrihet för styrelsen.

Det föreslås att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen för det föregående räkenskapsåret.

10 Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslår att fastställa medlemsavgifterna för kommande räkenskapsår till 365 kr per år, vilket är oförändrat.

12 Val av
a. Styrelsens ordförande för en tid av ett (1) år
Valberedningen kommer att ge förslag till styrelseordförande enligt gängse bestämmelser, sådant förslag kommer att publiceras på www.leksandsif.se.

b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
Valberedningen kommer att ge förslag till styrelseledamöter enligt gängse bestämmelser, sådant förslag kommer att publiceras på www.leksandsif.se.

c. Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år
Valberedningen kommer att ge förslag till styrelsesuppleanter enligt gängse bestämmelser, sådant förslag kommer att publiceras på www.leksandsif.se.

d. En (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
KPMG AB med Torbjörn Sjöström som huvudansvarig revisor. Suppleant utses av KPMG vid behov.

Leksands IF Ishockey
Styrelsen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LEKSANDS IF ISHOCKEY AB (PUBL)

Aktieägarna i Leksands IF Ishockey AB (publ), org. nr 556511-7974, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022 kl. 19.00. Stämman kommer att hållas fysiskt på Tegera Arena (ingång huvudentrén). Det kommer även vara möjligt att närvara digitalt. Anmälda aktieägare kommer att få en inbjudan att delta i mötet via en digital möteslänk.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta på stämman ska vara registrerad i den utskrift av bolagets aktiebok som bolaget tar fram och som avser förhållandena fem vardagar före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd senast fem vardagar före stämman och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Vänligen anmäl ditt deltagande senast den 24 juni 2022 per e-post till [email protected] med angivande av namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier som representeras, telefonnummer samt eventuella biträden. Aktieägare som avser att företrädas av ombud ska bilägga fullmakt och övriga behörighetshandlingar till anmälan.

Dagordning

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två protokolljusterare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut om:
  a. Fastställande av resultat- och balansräkning.
  b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter, -suppleant och VD.
 9. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode.
 10. Val av styrelse och revisor.
 11. Information/beslut om antagande av ny valberedningspolicy.
 12. Övriga frågor.
 13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner röstlängden som upprättats inklusive de personer som loggat in för deltagande i årsmötet online.

4 Godkännande av dagordning
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner förslaget till dagordning.

8 Beslut om
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Styrelsen föreslår att resultat- och balansräkningen fastställs av årsstämman.

b. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen vinstutdelning ska ske och att årets resultat således överförs i ny räkning.

c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Av på årsstämman framlagd revisionsberättelse framgår ansvarig revisors rekommendation till årsstämman med avseende på ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Det föreslås att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen för räkenskapsåret 2021/2022.

Det föreslås att bevilja ansvarsfrihet till verkställande direktören Andreas Hedbom för räkenskapsåret 2021/2022.

9 Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisor
Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till styrelsen enligt valberedningens förslag. Styrelsen föreslår vidare att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

10 Val av styrelse och revisor
Valberedningen kommer att ge förslag till styrelse enligt gängse bestämmelser, sådant förslag kommer att publiceras på www.leksandsif.se. Styrelsen föreslår vidare att omvälja KPMG AB som revisor med Torbjörn Sjöström som huvudansvarig revisor.

11 Valberedningspolicy
Förslag kommer att publiceras på www.leksandsif.se två veckor före stämman. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets kontor två veckor före stämman och kan på begäran tillställas aktieägare som så önskar.

Leksands IF Ishockey AB (publ)