Söndag Sön 11 April Apr
Måndag Mån 12 April Apr
Onsdag Ons 14 April Apr
Torsdag Tor 15 April Apr
Fredag Fre 27 Augusti Aug
Söndag Sön 29 Augusti Aug
Torsdag Tor 2 September Sep
Lördag Lör 4 September Sep
Lördag Lör 11 September Sep
Söndag Sön 12 September Sep
Torsdag Tor 16 September Sep
Lördag Lör 18 September Sep
Idag 19 September Sep
Torsdag Tor 23 September Sep
Lördag Lör 25 September Sep
Söndag Sön 26 September Sep
Torsdag Tor 30 September Sep
Lördag Lör 2 Oktober Okt
Söndag Sön 3 Oktober Okt
Tisdag Tis 5 Oktober Okt
Torsdag Tor 7 Oktober Okt
Lördag Lör 9 Oktober Okt
Söndag Sön 10 Oktober Okt
Tisdag Tis 12 Oktober Okt

Kallelse till årsmöte och årsstämma

19 juli 2021 20:00
Leksands IF

Leksands IF kallar till årsmöte för Leksands IF Ishockey samt årsstämma för Leksands IF Ishockey AB torsdagen den 29 juli. Årsstämmorna hålls digitalt, och senaste anmälan är 23 juli.


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I LEKSANDS IF ISHOCKEY

Medlemmarna i Leksands IF Ishockey (org. nr 883200-2078) kallas härmed till årsmöte torsdagen den 29 juli 2021 kl. 18.00. Mötet kommer att hållas digitalt (med anledning av Covid-19) och anmälda medlemmar kommer att få en inbjudan att delta i mötet via en digital möteslänk. Samtliga medlemmar erbjuds möjlighet att förtidsrösta avseende mötespunkterna och att lämna fullmakt enligt nedan.

Anmälan
Vänligen anmäl ditt deltagande senast den 23 juli 2021 per e-post till [email protected] med angivande av namn, personnummer och telefonnummer. Medlem som avser att företrädas av ombud ska bilägga fullmakt och övriga behörighetshandlingar till anmälan.

Dagordning

 1. Öppnande av mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för årsmötet.
 3. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet.
 4. Val av två (2) justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera årsmötesprotokollet, samt rösträknare.
 5. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
 12. Val av
  a) styrelsens ordförande för en tid av ett (1) år.
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.
  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år.
  d) en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  e) tre (3) ledamöter i valberedningen, av vilka en skall vara sammankallande.
 13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem inom föreskriven tid.
 14. Övriga frågor.
 15. Mötets avslutande.

Förslag till beslut
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner röstlängden som upprättats utifrån de poströster som inkommit i vederbörlig ordning samt personer som loggat in för deltagande i årsmötet online.
6. Fastställande av dagordningen
Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner förslaget till dagordning.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
Styrelsen föreslår att årsmötet fastställer i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Av på årsmötet framlagd revisionsberättelse framgår ansvarig revisors rekommendation till årsmötet med avseende på ansvarsfrihet för styrelsen. Det föreslås att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen för det föregående räkenskapsåret.
10. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslår att fastställa medlemsavgifterna för kommande räkenskapsår till 365 kr per år, vilket är oförändrat.

 1. Val av
  a. Styrelsens ordförande för en tid av ett (1) år
  Valberedningen kommer att ge förslag till styrelseordförande enligt gängse bestämmelser, sådant förslag kommer att publiceras på www.leksandsif.se.

b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
Valberedningen kommer att ge förslag till styrelseledamöter enligt gängse bestämmelser, sådant förslag kommer att publiceras på www.leksandsif.se.

c. Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år
Valberedningen kommer att ge förslag till styrelsesuppleanter enligt gängse bestämmelser, sådant förslag kommer att publiceras på www.leksandsif.se.

d. En (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
KPMG AB med Torbjörn Sjöström som huvudansvarig revisor. Suppleant utses av KPMG vid behov.

Formulär gällande förtidsröstning till årsmötet kommer att publiceras i samband med att valberedningens förslag till styrelse presenteras.

Fullmakt för årsmötet

Formulär för förtidsröstning

Valberedningens förslag till ny styrelse

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LEKSANDS IF ISHOCKEY AB (PUBL)

Aktieägarna i Leksands IF Ishockey AB (publ), org. nr 556511-7974, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 juli 2021 kl. 19.00. Stämman kommer att hållas digitalt enligt de tillfälliga reglerna om digital bolagsstämma (med anledning av Covid-19). Samtliga aktieägare erbjuds möjlighet att förtidsrösta avseende stämmobesluten och att lämna fullmakt enligt nedan. Anmälda aktieägare kommer att få en inbjudan att delta i mötet via en digital möteslänk.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta på stämman ska vara registrerad i den utskrift av bolagets aktiebok som bolaget tar fram och som avser förhållandena fem vardagar före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd senast fem vardagar före stämman och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Vänligen anmäl ditt deltagande senast den 23 juli 2021 per e-post till [email protected] med angivande av namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier som representeras, telefonnummer samt eventuella biträden. Aktieägare som avser att företrädas av ombud ska bilägga fullmakt och övriga behörighetshandlingar till anmälan.

Dagordning

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två protokolljusterare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut om:
  a. Fastställande av resultat- och balansräkning.
  b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter, -suppleant och VD.
 9. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode.
 10. Val av styrelse och revisor.
 11. Övriga frågor.
 12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner röstlängden som upprättats utifrån de poströster som inkommit i vederbörlig ordning samt personer som loggat in för deltagande i årsstämman online.
4. Godkännande av dagordning
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner förslaget till dagordning.
8. Beslut om
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Styrelsen föreslår att resultat- och balansräkningen fastställs av årsstämman.

b. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen vinstutdelning ska ske och att årets resultat således överförs i ny räkning.

c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Av på årsstämman framlagd revisionsberättelse framgår ansvarig revisors rekommendation till årsstämman med avseende på ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
Det föreslås att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen för det föregående räkenskapsåret.
Andreas Hedbom har varit verkställande direktörer i Bolaget år 2020 och föreslås beviljas ansvarsfrihet.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisor
Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till styrelsen enligt valberedningens förslag. Styrelsen föreslår vidare att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
10. Val av styrelse och revisor
Valberedningen kommer att ge förslag till styrelse enligt gängse bestämmelser, sådant förslag kommer att publiceras på www.leksandsif.se. Styrelsen föreslår vidare att omvälja KPMG AB som revisor med Torbjörn Sjöström som huvudansvarig revisor.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets kontor två veckor före stämman och kan på begäran tillställas aktieägare som så önskar.

Formulär gällande förtidsröstning till årsstämman kommer att publiceras i samband med att valberedningens förslag till styrelse presenteras.

Fullmakt för årsstämman

Formulär för förtidsröstning

Valberedningens förslag till ny styrelse