Kallelse till årsmöte och årsstämma
Publicerad: 2023-05-29
Årsmöte
Leksands IF kallar till årsmöte för Leksands IF Ishockey samt årsstämma för Leksands IF Ishockey AB måndagen den 26 juni.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I LEKSANDS IF ISHOCKEY  
Medlemmarna i Leksands IF Ishockey (org. nr 883200-2078) kallas härmed till årsmöte måndag den 26 juni i 2023 kl. 18.00. Mötet kommer att hållas på Tegera Arena samt med möjlighet att delta digitalt. Anmälda medlemmar kommer att få en inbjudan att delta i mötet via en digital möteslänk samt information om digitalt röstningsverktyg, som ska användas vid röstning. Enligt gällande stadgar har medlem som betalt sin medlemsavgift under föregående verksamhetsår rösträtt.  

Anmälan   
Vänligen anmäl ditt deltagande senast den 24 juni 2023 per e-post till [email protected] med angivande av namn, personnummer och telefonnummer.

Dagordning 
1.    Öppnande av mötet
2.    Fastställande av röstlängd för mötet.
3.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4.    Val av två protokolljusterare och rösträknare.
5.    Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt tid.
6.    Fastställande av föredragningslista.
7.    Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den period som revisionen avser.
10.  Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
12. Behandling av motioner och propositioner.
13. Styrelsens ställningstaganden inför årsstämma för Leksands IF Ishockey AB.
14. Val av
       a.    föreningens ordförande för en tid av ett år;
       b.    halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;      
       c.    en revisor jämte suppleant (ersättare), samt lekmannarevisor, för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
       d.    valberedningens samtliga ledamöter, ordförande (sammankallande) inkluderat, väljs växelvis för en tid om två (2) år.
15. Övriga frågor.
16. Mötets avslutande

Valberedningens förslag på styrelse samt nomineringskommitténs förslag på valberedning har tidigare publicerats på leksandsif.se  

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LEKSANDS IF ISHOCKEY AB (PUBL) 
Aktieägarna i Leksands IF Ishockey AB (publ), org. nr 556511-7974, kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 juni 2023 kl. 19:00.   
Stämman kommer att hållas fysiskt på Tegera Arena (ingång kanslientrén). Det kommer även att vara möjligt att närvara digitalt. Anmälda aktieägare kommer att få en inbjudan att delta i mötet via en digital möteslänk.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta på stämman ska vara registrerad i den utskrift av bolagets aktiebok som bolaget tar fram och som avser förhållandena fem vardagar före stämman.   
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd senast fem vardagar före stämman och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.   

Vänligen anmäl ditt deltagande senast den 24 juni 2023 per e-post till [email protected]  med angivande av namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier som representeras, telefonnummer samt eventuella biträden. Aktieägare som avser att företrädas av ombud ska bilägga fullmakt och övriga behörighetshandlingar till anmälan.  

Dagordning  
1.     Öppnande av stämman. 
2.     Val av ordförande vid stämman. 
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4.     Godkännande av dagordning. 
5.     Val av en eller två protokolljusterare.   
6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.   
7.     Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.   
8.     Beslut om:   
        a.      Fastställande av resultat- och balansräkning.   
        b.      Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.   
        c.      Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter, -suppleant och VD.   
9.     Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode.   
10.  Val av styrelse och revisor. 
11.  Övriga frågor. 
12.  Stämmans avslutande.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets kontor två veckor före stämman och kan på begäran tillställas aktieägare som så önskar. 

Leksands IF
Stjärnlaget