Årsmöte och bolagsstämma i kväll

27 juni 2017 16:25
Årsmöte/Bolagsstämma

Medlemmarna i Leksands IF Ishockey (org. nr 883200-2078) kallas härmed till årsmöte tisdagen den 27 juni 2017 kl. 18.00, i Tegera Arena. Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 17.45.

Aktieägarna i Leksands IF Ishockey AB (publ), org. nr 556511-7974, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 juni 2017 kl. 19.00, i Tegera Arena.


Aktieägare som önskar delta på stämman ska vara registrerad i den utskrift av bolagets aktiebok som bolaget tar fram, och som avser förhållandena, fem vardagar före stämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd senast fem vardagar före stämman och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Vänligen anmäl ditt deltagande senast den 22 juni 2017 per e-post till [email protected] med angivande av namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier som representeras, telefon dagtid samt eventuella biträden. Aktieägare som avser att företrädas av ombud bör bilägga fullmakt och övriga behörighetshandlingar till anmälan.

Fullständiga kallelser till årsmöte och bolagsstämma.(PDF)

Leksands IF Ishockey

Leksands IF Ishockey AB